กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ส่งไฟล์ 506 เขต 8
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care

 • แบบฟอร์มต่างๆ

  1 :
  แบบใบลากิจป่วยใหม่(177 คนอ่าน)  
  20/12/2013
  2 :
  แบบใบลาพักผ่อนใหม่(183 คนอ่าน)  
  20/12/2013
  3 :
  แบบฟอร์มลาศึกษาต่อ(22 คนอ่าน)  
  07/02/2011
  4 :
  ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(32 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  5 :
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(76 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  6 :
  รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(58 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  7 :
  ตัวอย่างฟอร์มหนังสือภายนอก(64 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  8 :
  คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่(72 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  9 :
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(76 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  10 :
  ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร ของข้าราชการ(269 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  11 :
  ใบลาพักผ่อนประจำปี(239 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  12 :
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(72 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  13 :
  ฟอร์มบันทึกข้อความ(69 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  14 :
  ฟอร์มสัญญาเงินยืม(94 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  15 :
  แบบใบขอยกเลิกวันลา(19 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  16 :
  ใบลาอุปสมบท(5 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  17 :
  ใบขอย้าย(133 คนอ่าน)  
  04/04/2010
  18 :
  แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ(35 คนอ่าน)  
  04/04/2010

   

  รวม 18 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม