กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ส่งไฟล์ 506 เขต 8
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • แผนผังหน่วยงาน
  สถานีอนามัยในสังกัด
  Click เพื่อดูประวัติ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระซอง
  โทร. 042-583142
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายณัฐวุธ รัตนมาลี
  ผอ.รพ.สต.พระซอง
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายวัฒนา พ่อบำรุง
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางมณีรัตน์ คัตถาวร
  พยาบาลวิชาชีพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวหิรัญญิการ์ ศรีหาเศษ
  พยาบาลวิชาชีพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวภัชราภรณ์ พ่ออามาตย์
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางอุไรวรรณ ไชยศรี
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายปราบ จำปา
  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  Click เพื่อดูประวัติ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินำ
  โทร. 042-537147
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางประจินดา แก้ววิโรจน์
  รักษาการแทนผอ.รพ.สต.บ้านดงอินำ
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวพัชนิดา วงศ์วิวงศ์
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวฐิติวรดา ธาตุวงค์สา
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยหนองสังข์
  โทร. 042-537570
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายอุทิน อรรคพิน
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  นักวิชาการสาธารณสุข
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางปราณี วงค์ตาขี่
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางปิยะนุชย์ จักษุพา
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวญาณทวี สุขศิริ
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยนาฉันทะ
  โทร. 042-537576
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางรัตนา อรรคพิน
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางจิราภร บางทราย
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายกันตภณ ไชยจำ
  นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยนาคู่
  โทร. 042-537740
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายกรีนิตย์ ศรีบัวเทพ
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางปิยะดา เอมรัฐ
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางทิพวิมล สุวรรณ์
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  น.ส.นันทวรรณ แสงจรัส
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวศรีประภา วงค์ศรีชา
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยดงน้อย
  โทร. 042-537647
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสวัสดิ์ วงค์ชาชม
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายสุขสัน วงษาเนาว์
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางวรินดา เขตต์โลก
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวมารศรี พิละมาตย์
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยพิมาน
  โทร. 042-060237
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางวานิตย์ เพ็งพิมพ์
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  น.ส.รุ่งทิวา เชื้อวงศ์พรหม
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางเสาวนีย์ ศิริโคตรวง
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  น.ส.ดุษฎี วงศ์สีใส
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยหนองหอยใหญ่
  โทร. 042-537116
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  น.ส.จิตรลัดดา ศุภกูล
  Click เพื่อดูประวัติ
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  น.ส.เวทินันท์ สุรขจรเดช
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวสายฝน แสนสุภา
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยพุ่มแก
  โทร. 042-060524
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางจันทร์ฉาย ณ นครพนม
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางภิรมย์พร สุรขจรเดช
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายอภิชิต วงค์ตาขี่
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางชนัฎฐพร จันทยาพานิช
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายคณาธิป พ่อหลอน
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยโพนตูม
  โทร. 042-537733
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายคำนึง แก้วพิกุล
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางภาณุมาศ ไชยตะมาตย์
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวสุปราณี ดอกคำ
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยก้านเหลือง
  โทร. 042-537888
  Click เพื่อดูประวัติ
  ว่าที่ ร้อยตรีพัฒนา คำเพชรดี
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางมาลาริน ชารีเครือ
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายอภิรัตน์ แก้วมณีชัย
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางวลัยรัตน์ พรหมพินิจ
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยหนองบ่อ
  โทร. 042-061423
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายสุวิทย์ พิมพ์แสน
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางกรมรี ธนะแพน
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางนริศษา เมืองโคตร
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสุธาสินี ศรีมณีรัตน์
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวพนิดา วงค์ตาผา
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัดงขวาง
  โทร. 042-537739
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายพิชิต อินทร์ติยะ
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางดาวัลย์ วงศ์ศรียา
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวปาหนัน วงค์ศรียา
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยนาเลียง
  โทร. 042-583132
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางนันทวัน ศรีบุรมย์
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายสถาน หูมวงศ์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายวัลลภ มีบุญ
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาววชิราพร ซองไชยา
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยบ้านแก้ง
  โทร. 042-537742
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายธนอนันต์ สุวรรณโพธิ์ศรี
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางจิตรา ช่างแก้ว
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายชัชวาลย์ ไชยตะมาตย์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวศิริลักษณ์ อุ่นศรี
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยคำพี้
  โทร. 042-061237
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  น.ส.กันยากร คนล้ำ
  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายธนากรณ์ รัตนสกุลพรหม
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางทัดดาว เชื้อขาวพิมพ์
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีอนามัยสร้างติ่ว
  โทร. 042-571319
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายบรรจบศิลป์ จันทะวัง
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางเนื้อทิพย์ ศรีอุดร
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  น.ส.สุนิดา เชื้อดวงผูย
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายธนัชชา พ่อค้าช้าง
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  Click เพื่อดูประวัติ
  สถานีนอามัยหนองหญ้าปล้อง
  โทร. 042-537117
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายบัณฑิต พ่อบำรุง
  หัวหน้าสถานีอนามัย
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางนริศรา ประสพธัญญา
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางวิลัยลักษณ์ วงค์ผาบุตร
  พนักงานสร้างสุขภาพ
  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม