กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • กองทุนตำบล
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี Ovscreen
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • เปลี่ยนสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • สสอ.ปลาปาก
 • สสอ.ท่าอุเทน
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ศรีสงคราม
 • รพ.สกลนคร
 • แบบสอบสวนโรคต่างๆ
 • กองงานสุขศึกษา

 • พันธกิจ ( Mission )

  1. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

  2. ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

  3. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคหรือภัยคุกคามสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

  4. พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภาระกิจ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

   

  กลยุทธ์ (Strategic Issue)

  1. การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

  2. การดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

  3. การเฝ้าระวังโรคและลดโรคที่เป็นปัญหาของอำเภอได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

  4. การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและสอดคล้องกับวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชน

  5. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร บนพื้นฐานองค์กรแห่งการเรียนรู้

   

  เป้าประสงค์ ( Goal )

  1. สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน และมีระบบเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

  2. ระบบการจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานสุขภาพดีแบบพอเพียง

  3. โรคที่เป็นปัญหาสำคัญของอำเภอลดลง

  4. ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ส่งเสริม สุขภาพ ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

  5. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพและมีวิถีชีวิตสุขภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการสร้างสุขภาพ ที่ดี

  6. ระบบสารสนเทศสุขภาพ มีคุณภาพเอื้อต่อการบริการและการตัดสินใจทางการบริหาร

  7. บุคลากรมีสมรรถนะที่ดีตามมาตรฐาน

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม