กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ส่งไฟล์ 506 เขต 8
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • พันธกิจ ( Mission )

  1. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

  2. ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

  3. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคหรือภัยคุกคามสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

  4. พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภาระกิจ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

   

  กลยุทธ์ (Strategic Issue)

  1. การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

  2. การดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

  3. การเฝ้าระวังโรคและลดโรคที่เป็นปัญหาของอำเภอได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

  4. การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและสอดคล้องกับวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชน

  5. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร บนพื้นฐานองค์กรแห่งการเรียนรู้

   

  เป้าประสงค์ ( Goal )

  1. สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน และมีระบบเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

  2. ระบบการจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานสุขภาพดีแบบพอเพียง

  3. โรคที่เป็นปัญหาสำคัญของอำเภอลดลง

  4. ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ส่งเสริม สุขภาพ ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

  5. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพและมีวิถีชีวิตสุขภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการสร้างสุขภาพ ที่ดี

  6. ระบบสารสนเทศสุขภาพ มีคุณภาพเอื้อต่อการบริการและการตัดสินใจทางการบริหาร

  7. บุคลากรมีสมรรถนะที่ดีตามมาตรฐาน

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม