กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • OVSK Sever นครพนม
 • ระบบรายงาน E-report 60
 •     
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ส่งไฟล์ 506 เขต 8
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • บริการฝากข่าวหรือไฟล์เข้า Locker
  หัวข้อ

  ข้อความข่าว
  (ไม่เกิน 255 อักษร)

  ฝากไฟล์ข้อมูล*
  ชื่อไฟล์ให้เป็นอักษรอังกฤษ ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ และเว้นวรรค
  หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อซ้ำไฟล์เดิม เพราะจะทับไฟล์เดิม
  ผู้ฝาก
  ฝากให้แก่
  รพ.สต.พระซอง รพ.สต.ดงอินำ รพ.สต.หนองสังข์ รพ.สต.นาฉันทะ รพ.สต.นาคู่
  รพ.สต.ดงน้อย รพ.สต.พิมาน รพ.สต.หนองหอยใหญ่ รพ.สต.พุ่มแก รพ.สต.โพนตูม
  รพ.สต.ก้านเหลือง รพ.สต.หนองบ่อ รพ.สต.ดงขวาง รพ.สต.นาเลียง รพ.สต.บ้านแก้ง
  รพ.สต.คำพี้ รพ.สต.สร้างติ่ว รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง รพ.สต.บ้านหนองกุง รพ.นาแก
  สสอ.นาแก
   
   
  *เฉพาะฝากไฟล์ข้อมูล ระบุ UserName Password

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม